ขณะนี้งานประชุมได้จบลงและระบบลงทะเบียนได้ปิดลงแล้ว ทางทีมงานขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้